Deelnemersreglement

Deelname reglement 46e FAC Paasloop Boxtel    1 april 2024

 

1.     ALGEMEEN

1.1  Jouw inschrijving is definitief. Annuleren en restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. Jouw startnummer aan een ander overdragen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De tijdregistratie komt op naam van de originele inschrijver.

1.2  Het deelnamereglement voor deze wedstrijd is door het bestuur van a.v. Marvel vastgesteld. Atletiekvereniging Marvel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 40216442.

1.3  Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld

1.4  Deelnemen aan deze wedstrijd kan uitsluitend op basis van dit reglement.

1.5  Deelname aan de wedstrijd betekent dat de inhoud van dit reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

 

2.     ALGEHELE LEIDING

2.1  De wedstrijdleider heeft tijdens de wedstrijd de technische eindverantwoordelijkheid.

2.2  De wedstrijdleider werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

2.3  De wedstrijdleider wordt bijgestaan door enkele assistenten.

 

3.     DEELNAME

3.1  Deelname aan deze wedstrijd geschiedt geheel voor eigen risico. a.v. Marvel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens, aantoonbare, grove schuld van de organisatie of een door haar aangestelde medewerker(s).

3.2  Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen op het door a.v. Marvel uitgezette parcours.

3.3  Deelname aan de 46e FAC Paasloop te Boxtel staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan de 46e FAC Paasloop te Boxtel deel te nemen op bijvoorbeeld skeelers, per rolstoel, wheeler etc.

3.4  Het is niet toegestaan met een buggy, baby-, jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door één of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van a.v. Marvel.

3.5  De wedstrijdleider en of zijn assistenten zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de wedstrijdleider onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de wedstrijd door a.v. Marvel noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.

3.6  Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld

 

4.     VEILIGHEID

4.1  Instructies/aanwijzingen van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten (Rode Kruis/EHBO) en medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.

4.2  Tijdens dit evenement blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens onverkort van kracht, tenzij, op basis van de verstrekte vergunningen, uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.3  Het bestuur van a.v. Marvel en/of de wedstrijdleider behouden zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.

4.4  Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

4.5  In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 4.4, vindt geen restitutie van inschrijfgeld.

 

5.     INSCHRIJVING

5.1  Inschrijving voor de wedstrijd is alleen mogelijk door voorinschrijving via de website www.avmarvel.nl, en www.inschrijven.nl

5.2  De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

5.3  Annuleren van de inschrijving bij voorinschrijving is niet mogelijk en er vindt geen restitutie plaats.

5.4  Het tussentijds wijzigen van afstand is niet mogelijk

5.5  Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.

 

6.     KLASSEMENTEN

6.1  Indeling van de diverse categorieën is aangegeven op de website www.inschrijving.nl en op de website van a.v. Marvel.

 

7.     UITSLAGEN

7.1  De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor hij/zij heeft ingeschreven.

7.2  De uitslag van de recreantenloop en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleider.

7.3  Uitslagen worden op de website van de a.v. Marvel bekend gemaakt.

7.4  Het startnummer dient horizontaal en goed zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer om te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.

7.5  Op de 5,5 en de 10,0 km van de 46e FAC Paasloop gelden limiettijden. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van a.v. Marvel. De limiettijd voor de 5,5 km loop is 55 minuten, de limiettijd voor de 10,0 km loop is 90 minuten

7.6  Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij neemt niet langer aan de loop deel en dient met in achtneming van de Wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens naar de finishlocatie terug te keren.

 

8.     PRIVACY

8.1  De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. Dit adressenbestand wordt gebruikt om deelnemers te informeren over wedstrijden georganiseerd door AV Marvel.

8.2  A.V. Marvel garandeert zorgvuldig en binnen de wettelijke regelgeving met deze gegevens om te gaan.

8.3  Deelnemers gegevens zullen niet met relaties/sponsors van a.v. Marvel worden gedeeld welke een commerciële doelstelling hebben.

8.4  Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d.. Het is mogelijk dat beeltenissen van de 46e FAC Paasloop voor promotionele doeleinden gebruikt worden zonder dat de deelnemer vooraf op de hoogte is gebracht. De deelnemer kan hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen.

8.5  De organisatie zal de deelnemers zo goed al mogelijk informeren middels nieuwsbrieven en website. De ingeschreven deelnemers ontvangen deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd en zijn ongepersonaliseerd terug te lezen onder het kopje ‘Nieuws’ op de website van a.v. Marvel (www.avmarvel.nl).

 

9.     TENSLOTTE

9.1   In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van a.v. Marvel en/of de wedstrijdleiding.

9.2  Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten of weg te werpen buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen.

9.3  Dit reglement is onverkort van toepassing op alle wedstrijdonderdelen van de 46e FAC Paasloop te Boxtel.

 

 

A.V.Marvel

4-februari-2024

FAC Paasloop Nieuws Overzicht