Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
Bestuur

Martin van der Broek nieuwe voorzitter
Algemene ledenvergadering 15 maart 2016


Dinsdagavond hebben de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering Martin van der Broek verkozen tot nieuwe voorzitter van Marvel. Hij is de opvolger van Willem van Zantvoort die na zes jaar aftrad. Hieronder een kort verslag van deze Algemene Ledenvergadering.
Om iets na 20.00 uur opent dagvoorzitter Jan Verhoeven voor ruim 25 geÔnteresseerde leden de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Willem van Zantvoort kon door zakelijke afspraken de vergadering niet bijwonen.
Jan vraagt op de 1e plaats een ogenblik stilte voor allen die ons ontvallen zijn. Speciaal wordt hier Geert Aikema genoemd, jarenlang actief lid, die naast het lopen ook nog tijd vond om de vereniging op andere manieren te ondersteunen.

Jan blikt kort terug op het jaar 2015. Het jaar na het jubileumjaar, een rustig verenigingsjaar waarin veel commissieleden aangaven te willen stoppen, waarin het ledenaantal behoorlijk is gedaald, een aangepast clubtenue in gebruik is genomen en de trainers in een nieuw jasje zijn gestoken. Als afronding van het oppimpen van het clubhuis is de buitenkant voorzien van een nieuwe lik verf (met dank aan Willem). Jan stipt nogmaals het belang van correct communiceren aan dat, zoals bij elke organisatie, altijd beter kan.

Na goedkeuring van de notulen van de ALV van 2015 werden ook de jaarverslagen van de diverse commissies doorgenomen. Vanuit de vergadering geven de verslagen geen aanleiding tot opmerkingen.

De kascontrolecommissie heeft schriftelijk verslag uitgebracht over haar bevindingen met betrekking tot de controle op de financiŽle verslagen van de penningmeester. Naar aanleiding hiervan dechargeerde de ledenvergadering het bestuur voor het door hen gevoerde (financiŽle) beleid. Penningmeester Jan Verhoeven gaf hierna een korte toelichting op de financiŽle handel en wandel van de vereniging in 2015. De penningmeester kon een positief resultaat presenteren van Euro 2.524,81 terwijl geen resultaat was verwacht. Op voorstel van het bestuur en na goedkeuring van de ALV, wordt het resultaat toegevoegd aan de Algemene Reserve. Bij agendapunt 7 bracht Karel het verenigingsbeleid onder de aandacht. Speerpunten, meer mensen betrekken bij de activiteiten, binden van leden aan de vereniging door de atleten het gevoel te geven meer de vereniging meer is dan alleen de trainingen te volgen. Tot slot wil het bestuur de organisatie van wedstrijden op niveau houden. Voor 2016 wordt dit al gerealiseerd.

Hierna gaf de penningmeester een korte toelichting op de begroting. In het jaar 2016 denkt de vereniging af te sluiten met een klein negatief resultaat van Euro 966,50 mede veroorzaakt door de daling van het ledenaantal. De penningmeester benadrukt dat de vereniging, ondanks dit resultaat, financieel gezond is en blijft. Wel stelt het bestuur voor de contributie voor 2017 per categorie met Euro 3,00 te verhogen. De vergadering was unaniem akkoord met deze kleine stijging. De bijdrage van onze donateurs blijft gelijk aan die van 2015.

Tijdens de behandeling van agendapunt 10 worden de afscheidnemende commissieleden (ook van onze voorzitter) en de jubilarissen in het zonnetje gezet.
In de Markopy en ook hieronder op de website wordt aangegeven wat de personen gedaan cq betekent hebben voor onze verenging.
Tot slot werd de bestuursverkiezing aan de orde gesteld. Ieke, Ilse, Karel en Jan gaven aan voor herverkiezing in aanmerking te willen komen wat door de vergadering werd geaccordeerd. Willem heeft in het najaar van 2015 aangegeven te gaan stoppen als voorzitter en is op zoek gegaan naar een goede vervanger. Na overleg met het bestuur heeft hij Martin van der Broek benadert en gevraagd de voorzittershamer van Willem over te nemen. Martin heeft hierin toegezegd. De vergadering is unaniem akkoord met deze voordracht en feliciteert Martin met zijn benoeming. Het bestuur en de leden hopen uiteraard op een goede samenwerking.

Jubilarissen
Dit jaar heeft het bestuur slechts 1 jubilaris in haar ledenbestand aangetroffen. Piet van de Sande is dit jaar 25 jaar lid. Piet heeft altijd deel uitgemaakt van de woensdagavond en zaterdagochtend trainingsgroep. Piet verzaakt (bijna) nooit en we hopen uiteraard dat dat zo blijft. Piet proficiat.
Marjolijn Nieuwesteeg heeft haar archieven eens opgeruimd en kwam erachter dat ze zeker al vanaf 1984, ze heeft de notulen van de AC vergaderingen gevonden, lid was van de activiteitencommissie. Ruim 30 jaar waarin in het verleden nooit aandacht aan is besteed. Daarom werd Marjolijn ook in de bloemetjes gezet.

Afscheid commissieleden
Christjan Schalken
Naast atleet was hij vrijwilliger bij de PR commissie. Samen met John was Christjan PR-man van onze website, door zijn werkzaamheden bij Omroep Dommelland als cameraman kwam onze vereniging regelmatig in beeld. Christjan was ook onze onzichtbare man bij de computers, voor of tijdens de wedstrijden. We bedanken Christjan voor de vele vrije uren die hij in Marvel heeft gestoken. Christjan heeft al aangegeven dat hij incidenteel activiteiten van de vereniging blijft ondersteunen waar we uiteraard heel blij mee zijn.

Onze WOC leden Lea van Dijk, Carla Schalken en Hans Vorstenbosch
Zij organiseerden al een aantal jaren de wedstrijden bij Marvel.
Lea van Dijk was de laatste jaren interim voorzitter van de commissie, al jaren Juco en verzorgde de contacten met de gemeente. Ze wilde al enige jaren geleden stoppen bij de WOC. Uiteindelijk heeft ze de knoop doorgehakt. Carla Schalken, zij die de externe contacten onderhield met de verenigingen. Het inschrijfbureau beheerde, waarbij je soms stalen zenuwen moet hebben, maar het lukte haar altijd de juiste uitslagen van de wedstrijden op papier te krijgen.
Hans Vorstenbosch was secretaris van de commissie. Hans legde alles punctueel vast. Door zijn drukke werkzaamheden kon hij een en ander niet meer combineren met het commissiewerk Daarom is Hans gestopt.
Zowel Carla, Lea en Hans zijn nog niet verloren voor de vereniging. Alle drie hebben ze aangegeven de vereniging ad hoc te ondersteunen en hier zullen we zeker gebruik van maken.
Bedankt voor jullie inzet en prettige samenwerking.

Arno v. d. Oetelaar
Lid van de accommodatiecommissie, jurylid en atleet. Als jurylid heb je een aantal cursussen gevolg, jury algemeen, jury tijd en scheidsrechter. Je was een steunpilaar bij de wedstrijden. Naast zijn trainingen heeft hij zich ingezet voor het up-graden van de kantine en de onderhoudswerkzaamheden op de accommodatie. Door studie en werk heb je aangegeven te moeten stoppen bij Marvel. We bedanken jou voor al jouw hulp aan Marvel.

Tot slot ďlast but not leastĒ Willem van Zantvoort onze voorzitter.
Willem is zes jaar geleden aangetreden als voorzitter. Willem kende de club van vrienden en als supporter van partner Henny. Willem wilde iets doen voor de club en nam de vacante functie (Willie van de Langenberg was al even weg) van voorzitter op zich. In de afgelopen zes jaar heeft Willem Marvel vooruit geholpen en zijn er grote sprongen gemaakt. Het motto van Willem was en is:Ē Niet moeilijk doen, maar aanpakken en als er problemen zijn die met elkaar uitspreken. We zijn allemaal Marvel en daar doen we het voor.Ē In de afgelopen jaren heeft Willem vele zaken opgepakt. Denk maar aan het up-graden van ons clubhuis. Dat ziet er nu fantastisch uit. De accommodatiecommissie werkt met plezier de baan schoon en blaast de vallende bladeren weg met door zijn bedrijf gesponsorde apparaten. Ook het jubileumjaar is door jouw inzet een groot succes geworden. Met Don Quichotte is jouw bedrijf al een aantal jaren sponsor van onze Sparrenbosloop. Met Willem hadden we een voorzitter die niet van lange vergaderingen hield. De zaken goed weet te delegeren. En dan supporter zijn bij wegwedstrijden van onze atleten en na afloop uiteraard gezellig een glaasje drinken. Onze vereniging zal je enthousiasme en motivatie missen. Bedankt voor alles.

   
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019