Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
AV Marvel
Deelnamereglement Unilux Sparrenbosloop
Sparrenbosloop
Zondag 25 oktober 2020


Untitled Document

Deelname reglement 53e UNILUX Sparrenbosloop 2020


1. ALGEMEEN

1.1 Je inschrijving is definitief. Annuleren en restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk.
1.2 Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
1.3 De tijdregistratie komt op naam van de originele inschrijver.
1.4 Het deelname reglement voor alle wedstijden die door de atletiekvereniging Marvel worden georganiseerd is door het bestuur vastgesteld. De atletiekvereniging Marvel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ís-Hertogenbosch nummer 40216442.
1.5 Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
1.6 Deelnemen aan de wedstrijden, georganiseerd en/of onder auspiciŽn van de atletiekvereniging Marvel kan uitsluitend op basis van dit reglement.
1.7 Deelname aan wedstrijden betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.


2. ALGEHELE LEIDING
2.1 De wedstrijdleider heeft de wedstrijd technische eindverantwoordelijkheid.
2.2 De wedstrijdleider werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
2.3 De wedstrijdleider wordt bijgestaan door enkele assistenten.


3. DEELNAME
3.1 Deelname is uitsluitend mogelijk na VOORINSCHIJVING via www.inschrijven.nl of de link op de website van a.v. Marvel www.avmarvel.nl.
3.2 In verband met corona is een streng protocol van toepassing. Dit protocol en verdere regels worden in de week voor de Unilux Sparrenbosloop digitaal toegezonden aan de deelnemers.
3.3 Deelname aan de wedstrijden, georganiseerd en/of onder auspiciŽn van a.v. Marvel geschiedt geheel voor eigen risico. a.v. Marvel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens, aantoonbare, grove schuld van de organisatie of een door haar aangestelde medewerker(s).
3.4 Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen op het door av Marvel uitgezette parcours.
3.5 Deelname aan de Unilux Sparrenbosloop Boxtel staat alleen open voor hardlopers.
3.6 Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door ťťn of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van av Marvel.
3.7 De wedstrijdleider en of zijn assistenten zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de wedstrijdleider onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de wedstrijd door a.v. Marvel noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.
3.8 Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
3.9 Indien de Unilux Sparrenbosloop door externe omstandigheden geen doorgang kan vinden, hebben de deelnemers geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.


4. VEILIGHEID
4.1 Instructies/aanwijzingen van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten (Rode Kruis/EHBO), medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.
4.2 Tijdens de evenementen blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens onverkort van kracht, tenzij op basis van de verstrekte vergunningen uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.3 Het bestuur van a.v. Marvel en/of de Wedstrijdleider behouden zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.
4.4 Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
4.5 In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 4.3, vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.


5. INSCHRIJVING
5.1 Inschrijving voor de wedstrijd is uitsluitend mogelijk door voorinschrijving via de www.inschrijven.nl of www.avmarvel.nl,
5.2 De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Uiterste inschrijfdatum 18 oktober 2020.
5.3 Annuleren van de inschrijving bij voorinschrijving is niet mogelijk en er vindt geen restitutie plaats.
5.4 Het tussentijds wijzigen van afstand is niet mogelijk
5.5 Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.


6. KLASSEMENTEN
6.1 Indeling van de diverse categorieŽn is aangegeven op de website www.inschrijven.nl en op de website passage van www.avmarvel.nl


7. UITSLAGEN
7.1 In verband met corona worden geen ereprijzen uitgereikt. Elke deelnemer ontvangt een herinnering die zelf van de tafel gepakt moet worden.
7.2 Uitslagen worden op de website van a.v. Marvel gepubliceerd.
7.3 Het startnummer dient zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer om te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.
7.4 Op de 980 meter van de Kidsrun geldt een tijdslimiet van 15 minuten. Voor de trimlopen en wedstrijdloop gelden geen tijdslimieten.

8. UITSLUITINGEN
8.1 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan deel te nemen aan de evenementen met honden (al dan niet aangelijnd).
8.2 Het zich laten begeleiden op het parkoers is, onverschillig op welke wijze, met welk doel, of door wie dan ook, niet toegestaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van de organisatie is verkregen.

9. PRIVACY
9.1 De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt.
9.2 a.v. Marvel garandeert zorgvuldig en binnen de wettelijke regelgeving met deze gegevens om te gaan.
9.3 Deelnemersgegevens zullen niet met relaties/sponsors van a.v. Marvel worden gedeeld welke een commerciŽle doelstelling hebben.
9.4 Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d.. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van a.v. Marvel Unilux Sparrenbosloop zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor gťťn vergoeding of eigendomsrechten claimen.
9.5 De organisatie zal de deelnemers zo goed al mogelijk informeren middels nieuwsbrieven en website. De ingeschreven deelnemers ontvangen deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd en zijn ongepersonaliseerd terug te lezen onder het kopje ĎNieuwsí op de website van a.v. Marvel (www.avmarvel.nl).

10. TENSLOTTE
10.1 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van a.v. Marvel en/of de wedstrijdleiding.
10.2 Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten of weg te werpen buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen. Een rookverbod in het bos is van toepassing Dit reglement is onverkort van toepassing op alle wedstrijdonderdelen van de Sparrenbosloop op het landgoed Sparrenrijk te Boxtel.

Vaststelling bestuur d.d. 8 september 2020

   
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019